Subvencije

Правилник Министарства пољопривреде о подстицајима за куповину нових трактора

( З А Т В О Р Е Н )

Овим правилником су прописани услoви и нaчин oствaривaњa прaвa нa пoдстицaje за куповину новог трактора, обрасци захтева кao и мaксимaлни изнoси пoдстицaja пo кoриснику.

Подстицај се остварује на основу прихватљивих трошкова инвестиције за набавку новог трактора снаге мотора до 60 киловата (kW), са стандардним деловима, уређајима и опремом укључујући припадајућу тракторску кабину, који се први пут употребљава за извођење пољопривредних радова у примарној биљној и сточарској производњи, a који је произведен у Републици Србији или чији модел добављач увози у растављеном стању и склапа на својим производним линијама у Републици Србији пре дана објављивања јавног позива за подношење захтева за остваривање права на подстицаје.

Подстицај могу остварити лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и чија су газдинства у активном статусу и то:

  1. физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства
  2. предузетник
  3. привредно друштво
  4. земљорадничка задруга која има најмање пет чланова задруге који су уписани у Регистар као носиоци или чланови пет различитих комерцијалних породичних пољопривредних газдинстава у активном статусу.

Инвестиција у набавку новог трактора треба да је у потпуности реализована у периоду од 1. јануара текуће календарске године за коју се подноси захтев, а најкасније до дана подношења захтева за остваривање права на подстицаје.

Подносилац захтева треба да има  у Регистру пољопривредних газдинстава уписане површине земљишта под производњом одговарајућих врста биљних култура:

-до 0,5 ха поврћа, воћа и цвећа у заштићеном простору;

-до 2 ха јагодастог воћа, односно до 5 ха осталог воћа;

-2 хa грожђа, на парцелама које су уписане и у Виноградарски регистар у складу са законом који уређује вино;

-до 3 хa поврћа (на отвореном пољу);

-од 0,1 до 50 хa цвећа (на отвореном пољу);

-до 50 хa ароматичног и лековитог биља;

-до 2 хa житарица, индустријског и крмног биља.

– у зависности од врсте сточарске производње производње има до највише 19 млечних крава, односно има укупни капацитет објекта уписаног у Регистар објеката, односно Регистар одобрених објеката, у складу са законом којим се уређује ветеринарство, и то: до највише 19 говеда и/или до највише 149 оваца и коза и/или до највише 29 крмача и/или до највише 99 товних свиња по турнусу и/или до највише 3.999 бројлера по турнусу и/или до највише 399 товних ћурки по турнусу.

Износ подстицаја

У складу са уредбом којом се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју подстицаји се утврђују у у износу од 50 % од вредности реализоване прихватљиве инвестиције умањене за износ средстава на име пореза на додату вредност, односно у износу од 65 % од ове вредности у подручју са отежаним условима рада у пољопривреди.

Највиши укупни износ подстицаја који корисник може да оствари за једну календарску годину је 800.000 динара.

Рок за подношење захтева за одобравање права на подстицаје у складу са овим Јавним позивом подноси се у року од 6. јануара до 29. маја 2020. године.

Информације у вези расписаног Јавног позива доступне су на телефон Инфо-центра
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде: 011/260-79-60 или 011/260-79-61, као
и контакт центра Управе за аграрна плаћања 011/30-20-100 или 011/30-20-101, сваког радног дана
од 7:30 до 15:30 часова