Subvencije

Opštinski konkurs Inđija 2019

( З А Т В О Р Е Н )

Општински конкурс за пољопривреду – инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава

На основу Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Инђија за 2019. годину („Службени лист општине Инђија“, бр. 15/2019), председник општине Инђија, расписао је Конкурс за подношење захтева за доделу подстицајних средстава за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава на територији општине Инђија у 2019. години.

Предмет Конкурса за подношење захтева за доделу подстицајних средстава за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинства на територији општине Инђија у 2019. години (у даљем тексту: Конкурс) је додела подстицајних средстава из буџета општине Инђија, кроз реализацију напред наведене мере планиране Програмом мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Инђија  за 2019. годину.

Конкурсом се дефинише висина и намена укупно расположивих средстава за ову меру, лица која остварују право на подстицаје (корисници подстицаја), услови, начин и критеријуми за доделу подстицаја, рокови за подношење захтева, документација која се подноси уз захтев, износ подстицаја по кориснику изражен у процентима, максимални износи подстицаја по кориснику, као и други потребни подаци и обавештења за спровођење Конкурса.

Укупна средства која ће бити додељена по Конкурсу износе 23.520.248 динара и обезбеђена су Одлуком о буџету општине Инђија за 2019. годину, а намењена су за подстицаје следећих инвестиција у физичку имовину пољопривредног газдинства:

Сектор млеко

-набавка квалитетних приплодних грла млечних раса: говеда, оваца и коза

-опрема за мужу, хлађење и чување млека на фарми, укључујући све елементе, материјале и инсталације

-машине и опрема за припрему сточне хране, за храњење и напајање животиња (млинови и блендери/мешалице за припрему сточне хране; опрема и дозатори за концентровану сточну храну; екстрактори; транспортери; микс приколице и дозатори за кабасту сточну храну; хранилице; појилице; балери; омотачи бала и комбајни за сточну храну; косилице; превртачи сена)

Сектор месо

-набавку квалитетних приплодних грла говеда, оваца, коза и свиња које се користе за производњу меса

-машине и опрема за складиштење и припрему сточне хране, за храњење и појење животиња (млинови и блендери/мешалице за припрему сточне хране; опрема и дозатори за концентровану сточну храну; екстрактори; транспортери; микс приколице и дозатори за кабасту сточну храну; хранилице; појилице; балери; омотачи бала и комбајни за сточну храну; превртачи сена, итд.)

Сектор воће, грожђе, поврће(укључујући печурке) и цвеће

-подизање и опремање пластеника за производњу поврћа, воћа, цвећа и расадничку производњу

-подизање, набавка и опремање система противградне заштите у воћњацима и вишегодишњим засадима

-подизање/набавка жичаних ограда око вишегодишњих засада

-набавка опреме и уређаја за сетву, садњу и мулчирање (са фолијом)

-набавка бокс палета за транспорт и складиштење производа

-набавка опреме за орезивање, дробљење, сечење и уклањање остатака након резидбе воћних врста

-машине за ђубрење земљишта

-машине за заштиту биља

-машине за транспорт

-машине, уређаји и опрема за наводњавање усева

Сектор  остали усеви  (житарице, индустријско, ароматично и зачинско биље и др.)

-машине за примарну обраду земљишта

-машине за ђубрење земљишта

-машине за сетву

-машине за садњу

-машине за заштиту биља

-машине за убирање односно скидање усева

-машине за транспорт

-набавка остале опреме (ГПС навигација и др.)

-машине и опрема за наводњавање усева,

Сектор пчеларство

-набавка нових пчелињих друштава

-набавка опреме за пчеларство

-набавка возила и приколица за транспорт пчелињих друштава.

Подстицајна средства која су наменска и бесповратна, додељују се у максималном износу до 50% прихватљивих трошкова без вредности ПДВ-а (износ  подстицајних средстава не сме да прелази максимално утврђени износ).

Максимални износ подстицајних средстава за инвестиције у оквиру мере инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава за сектор млеко, месо, воће, грожђе, поврће (укључујући печурке) и цвеће и сектор остали усеви је 600.000 динара, за сектор пчеларство максималан износ подстицајних средстава је 200.000 динара. Максималан износ подстицаја по једном захтеву не може бити већи од 600.000,00 динара.

Право на доделу подстицаја може остварити:

1. физичко лице – носилац комерцијалног регистрованог породичног пољопривредног газдинства;

2. предузетник;

3. привредно друштво;

4. земљорадничка задруга која има најмање пет чланова задруге који су уписани у Регистар као носиоци или чланови пет различитих комерцијалних породичних пољопривредних газдинстава у активном статусу.

Конкурс је отворен до утрошка средстава, а најкасније до 30.09.2019.године.

Захтеви за остваривање права на подстицаје у складу са Конкурсом са прописаном документацијом достављају се лично на шалтер 1 Пријемног одељења општине Инђија или путем поште на адресу: Општина Инђија, Цара Душана број 1, 22320 Инђија, са назнаком „Захтев за остваривање права на подстицаје у складу са Конкурсом за доделу подстицајних средстава за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава на територији општине Инђија у 2019. години“, у затвореној коверти са пуном адресом пошиљаоца на полеђини коверте.

Конкурс можете погледати ОВДЕ.

Пријаву на конкурс можете пронаћи ОВДЕ.

Информације и потребни обрасци за учешће на Конкурсу могу се добити на телефон 022/556060, путем е-маил: arri@indjija.net или у просторијама Агенције за рурални развој општине Инђија, Војводе Степе 48.