Subvencije

АП Војводина: Конкурс за доделу до 70% бесповратних средстава за опремање фарми у 2019. години

( З А Т В О Р Е Н )

За реализацију Конкурса за доделу бесповратних средстава за опремање сточарских фарми у АП Војводини у 2019. години предвиђен је укупан износ до 80.000.000,00 динара.

Бесповратна средства за oпремање сточарских фарми по овом конкурсу утврђују се у износу до 60% до прихватљивих трошкова инвестиције ,за подносиоце пријава: физичка лица, предузетнике и правна лица, чија је инвестиција на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди, физичка лица и овлашћена лица у правном лицу млађа од 40 година и жене бесповратна средства за подршку инвестиција по овом конкурсу утврђују се у износу до 70% од укупних прихватљивих трошкова ивестиције.

Приликом обрачуна, узима се вредност инвестиције безпореза на додату вредност (ПДВ).

Максималан износ бесповратних средстава по једној пријави не може прећи 2.200.000,00 динара, односно 2.500.000,00 динара за подносиоце пријава: физичка лица, предузетнике и правна лица, чија је инвестиција на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди, физичка лица и овлашћена лица у правном лицу млађа од 40 година и жене.

Минималан износ бесповратних средстава по једној пријави износи 60.000,00 динара, односно у разматрање ће бити узете пријаве чија је вредност инвестиције једнака или већа од 100.000,00 динара.

Покрајински секретаријат путем свог надлежног сектора може да наложи Пољопривредној
тручној и саветодавној служби АП Војводине да утврди чињенично стање на терену -НУЛТА КОНТРОЛА. НУЛТОМ КОНТРОЛОМ се сматра утврђивање затеченог чињеничног стања на терену. Инвестиције започете пре нулте контроле се не прихватају. Приликом разматрања поднетих пријава за остваривање бесповратних средстава, признаваће се само инвестиције реализоване након 01.01.2019. године.

Бесповратна средства која се додељују по овом конкурсу намењена су за следеће:

Опремање говедарских фарми:

 1. боксеви за смештај музних крава,
 2. боксеви за смештај товних јунади,
 3. подови за лежишта,
 4. појилице,
 5. термо појилице,
 6. електричне пастирице,
 7. вентилација,
 8. музилице,
 9. системи за мужу,
 10. лактофризи,
 11. кућица за смештај телади ‒ боксеви за телад (појединачнии групни).

Опремање свињарских фарми:

 1. боксеви за прашење,
 2. укљештење,
 3. простирке, подови за стаје,
 4. грејне плоче,систем грејања
 5. боксеви за прасад,
 6. боксеви за тов свиња (са хранилицом),
 7. опрема за исхрану,
 8. вентилација.

Опремање овчарских и козарских фарми:

 1. појилице,
 2. термо-појилице,
 3. електричне пастирице,
 4. хранилице,
 5. музилице,
 6. системи за мужу,
 7. лактофризи.

Опремaњe живинарских фарми:

 1. опрема за исхрану,
 2. појилице,
 3. линија напајања,
 4. вентилација,
 5. панели за хлађење,
 6. опрема за грејање,
 7. опрема за сортирање јаја,
 8. опрема за паковање јаја,
 9. опрема за чување јаја,
 10. опрема за узгој и држање кока носиља за производњу конзумних јаја.

Набавка опреме за припрему, руковање и дистрибуцију концентроване и кабасте сточне хране на газдинству

 1. екструдер,
 2. млин чекићар,
 3. мешаона,
 4. пелетирка,
 5. балирка за сено.

Опрема за изђубравање

 1. скрепери и сепаратори,
 2. уређаји за мешање осоке и течног стајњака,
 3. пумпе за пражњење танкова,
 4. сепаратори за осоку и течни стајњак,
 5. специјализована опрема за транспорт чврстог стајњака,полутечног и течног стајњака,
 6. пратећа опрема за полутечни и течни стајњак.

Корисник подстицајних средстава може поднети само једну пријаву по једној категорији животиња.

Корисници средстава

Право на подстицаје остварују лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу, и то :

-физичко лице:

 1.  носилац регистрованог комерцијалног породичног пољопривредног газдинстава
 2.  предузетник носилац регистрованог комерцијалног породичног пољопривредног газдинстава

-правно лице:

 1.  привредно друштво
 2.  земљорадничка задруга
 3. сложена задруга носилац регистрованог комерцијалног пољопривредног газдинства.

Привредно друштво може остварити право на подстицаје ако је разврстано у микро и мало правно лице, у складу са законом којим се уређује рачуноводство.

На конкурсу могу да учествују РПГ која имају :

 1. мање од 20 говеда
 2. мање од 150 оваца или коза
 3. мање од 30 крмача
 4. мање од 100 товљеника
 5. мање од 4000 бројлера

Начин достављања пријава:

Пријаву на Конкурс с траженом документацијом достављати ПОШТОМ НА АДРЕСУ:Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство,21000 Нови Сад,Булевар Михајла Пупина број 16 с назнаком: „КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА ОПРЕМАЊЕ ФАРМИ У 2019.ГОДИНИ” или лично на писарници покрајинских органа управе у згради Покрајинске владе АП Војводине, сваког радног дана од 9.00 до 14.00 часова.

Конкурс је отворен до утрошка средстава, а закључно са 15.03.2019. године.

Уколико желите да сами доставите потврду да сте измирили накнаду за одводњавање, можете прочитати упутство ЈВП “ Воде Војводине“ како да то урадите сами: http://www.vodevojvodine.com/IzdavanjePotvrda/IzdavanjePotvrda

Комплетан текст конкурса као и пратећу документацију можете преузети у прилогу текста.